Köanmälan

Köanmälan – Så funkar det

Vad kul att du är intresserad över att söka till Kotten. Välkommen! För att skicka in en köanmälan fyller du enkelt i formuläret längre ner på denna sida. När du klickat på ”Skicka” kommer din ansökan direkt in till vår kö där din plats beräknas på inkommet datum och tid.


När formuläret är inskickat skickas en automatisk bekräftelse till din angivna mailadress. Har du inte fått något bekräftelsemejl inom ett par minuter kan du kontrollera skräpposten. Om bekräftelsen uteblivit kontaktas köansvarig. Det ligger på dig som vårdnadshavare att se till att köansvarig på Montessoriförskolan Kotten har uppdaterade kontaktuppgifter till er för att plats skall kunna erbjudas.


Inskolning av nya barn sker i augusti varje år. I början av året startar arbetet med att tillsätta platserna. Förskolan hör av sig till respektive vårdnadshavare när det är ert barns tur i kön.

Anmäl ditt barn här:

Sida 1 av 7
Integritets Policy -GDPR
GDPR - General Data Protection Regulation.
Denna information delges till alla personer som har kontakt med föräldrakooperativet
Montessoriförskolan Kotten i Alingsås ekonomisk förening enligt dataskyddslagen gällande
fr.o.m. 25 maj 2018.
Inledning
Vi värnar om din integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas.
Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.
Nedan följer vår policy avseende integritet (integritetspolicy) som fastställer hur
Montessoriförskolan Kotten använder, bearbetar, skyddar och arkiverar/gallrar dina
personuppgifter. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar
för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.
Syfte
Syftet med denna policy är att säkerställa att Montessoriförskolan Kotten hanterar
personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR.
Policyn omfatta alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl
strukturerad som ostrukturerad data. Du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter,
vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur
du kan ta tillvara dina
rättigheter.
• Barnens och vårdnadshavarnas personuppgifter är deras egna – vi lånar dem bara.
• Vi ska enbart använda de personuppgifter som vi verkligen behöver för det aktuella
syftet.
• Vi ska i så liten utsträckning som möjligt hantera (samla in, lagra och sprida)
känsliga personuppgifter.
• Vi ska i möjligaste mån eftersträva att vår hantering av personuppgifter vilar på
annan rättslig grund än samtycke.
Behandling av personuppgifter
Vi behandlar era personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot er. Vår
utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och
vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Om dataskydssförordningen - Lagens sex grundprinciper
Dataskydssförordningen har sex grundprinciper. De är 1) laglighet, 2)
ändamålsbegränsning, 3) uppgiftsminimering, 4) korrekthet, 5) lagringsminimering samt
6) integritet och konfidentialitet.
Sida 2 av 7
De sex grundprinciperna innebär att personuppgifter:
1. Ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt (laglighet).
2. Bara får samlas in för särskilda, uttryckligen angivna och berättigade ändamål. De
får inte behandlas för något ändamål som inte är förenligt med dessa ändamål
(ändamålsbegränsning).
3. Ska vara adekvata, relevanta och man ska inte samla in fler personuppgifter än
vad som är nödvändigt för det angivna ändamålet (uppgiftsminimering).
4. Ska vara riktiga och (om nödvändigt) uppdaterade (korrekthet).
5. Inte får behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till
ändamålen (lagringsminimering).
6. Bara får behandlas om de kan skyddas på ett lämpligt sätt (integritet och
konfidentialitet)
Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
• Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att personuppgifter ska hanteras på ett säkert
sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom förskolan
som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till
dem.
• I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda
behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.
• Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket
hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk
för din integritet.
• Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter
behandlas säkert.
• Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.
Vem ansvarar för dina personuppgifter - personuppgiftsansvarig
Montessoriförskolan Kotten är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är
ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
Kontaktuppgifter:
Montessoriförskolan Kotten i
Alingsås ekonomisk förening
Härsbergsvägen 4
441 39 Alingsås
Sverige
Tel. 0322-63 45 50
E-post: info@mfkotten.se
Sida 3 av 7
Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
• Uppgifter som ni tillhanda håller oss direkt:
• vid ansökan om plats (kö anmälan)
• vid avtal om barnets plats
• Uppgifter som registreras när ni besöker vår hemsida
• Uppgifter som ni lämnar till våra anställda
• Uppgifter som vi får när ni anmäler er till alla våra utskick(e-postadress)
• Uppgifter som vi får när ni svarar på enkäter och undersökningar
• Uppgifter som vi får när ni kontaktar oss eller besöker oss
När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Personuppgiftsbiträde
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har
samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal
eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt
säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Ett viktigt krav i den
nya lagstiftningen är att den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att man följer
bestämmelserna i lagen. Det gäller oavsett om man behandlar personuppgifterna själv eller
om man överlåter behandlingen till en samarbetspartner. Därför tecknar
Montessoriförskolan Kotten personuppgiftsbiträdesavtal med alla leverantörer som på
något sätt behandlar personuppgifter.
Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?
Insamlade personuppgifter som inte längre behövs ska gallras, medan vissa insamlade
personuppgifter måste arkiveras under kortare eller längre tid innan de kan raderas. För att
säkerställa att arkivering och gallring sker korrekt finns en dokumenthanteringsplan och en
rutin för arkivering. Dokumenthanteringsplanen anger hur företagsuppgifter och avtal ska
gallras medan arkiveringsrutinen beskriver hur länge förskolans specifika dokument av
barnens ska sparas.
Användning av digitala verktyg
En policy för användning av digitala verktyg är en viktig del av våra rutiner. Syftet med
den är att hjälpa medarbetare att använda digitala verktyg och medier med gott
omdöme och att undvika risker. Den ska läsas av alla medarbetare samt vid nyanställning
innan de börjar arbeta för Montessoriförskolan Kotten.
Sida 4 av 7
Personuppgiftsincident
En personuppgiftsincident är en händelse där vi oavsiktligt förlorat, ändrat eller delat
med oss av personuppgifter till någon obehörig. Exempel på personuppgiftsincidenter är
när:
• ett mejl med integritetskänsliga personuppgifter om ett barn skickats till fel person,
• en registerpärm med personuppgifter stjäls från förskolan,
• ett misstänkt intrång sker i någon dator.
När en personuppgiftsincident har inträffat ska det omgående informeras till förskolechefen.
Förskolechefen ansvarar för dokumentation och eventuell rapportering till Datainspektionen
(inom 72 timmar från att incidenten identifierats). Vid behov informeras vårdnadshavare om
vad som skett och vilka åtgärder som vidtagits.
Hantering av personuppgifter
Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig?
Montessoriförskolan Kotten avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt öppet
och rättvist sätt i enlighet med lagstiftningen. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall
än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.
Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:
• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Personnummer
• Inkomstuppgift
• Kontoinformation
• Fotografier/bilder/film
• Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger
Hanteringen av personuppgifter består av flera olika moment där varje moment juridiskt sett
betraktas som en personuppgiftsbehandling. Hanteringen kan ses som en process som
börjar med insamling och avslutas med gallring.
1. Inhämtning
2. Lagring/registrering/samtycke
3. Hantering/spara
4. Delning
5. Arkivering/gallring
Sida 5 av 7
1. Inhämtning
För att kunna fullfölja våra villkor enlig lag, förordningar och avtal är det nödvändigt att
inhämta era personuppgifter. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra
service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Dina personuppgifter behandlas,
exempelvis när vårdnadshavare placerar sitt barn i kö eller när ett barn börjar på förskolan.
2. Lagring/registrering/samtycke
Innan personuppgifter samlas in måste förskolan bedöma om samtycke krävs. Samtyckes
avtal kan i vissa fall inhämtas av personuppgifter som inte uppfyller lagar och förordningar.
Vi inhämtar samtycke i de fall som inte lyder under de lagar, förordningar och avtal.
I förskolan krävs alltid båda vårdnadshavarnas samtycke för att få publicera en
bild/foto/film på sociala medier, på webbsida eller i tryck där barnet går att identifiera.
Förskolechefens ansvarar för att förskolan har dokumenterade och korrekta
samtycken för de situationer där bilder/foton/filmer används i förskolans lokala
marknadsföring eller inom verksamheten.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att
behandla era personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs
för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av
samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra vissa aktiviteter och information som vi har
i verksamheten i förhållande till er.
Förskolechefen ansvarar för att dessa samtycken gallras när de inte längre är aktuella.
Ett återkallande innebära ett automatiskt utträde ur föreningen då avtal inte kan fullgöras.
3. Hantering/Spara
Att spara personuppgifter är detsamma som att lagra dem. Våra olika alternativ är i vår
e-post, på en filserver eller analogt på papper. De får inte sparas längre tid än vad som
behövs för ändamålet.
Hur ska okänsliga personuppgifter sparas?
Okänsliga personuppgifter är harmlösa ur ett integritetsperspektiv och kan därför sparas
digitalt på samtliga lagringsplatser som Montessoriförskolan Kotten tillhandahåller, till
exempel på filservern, i e-post, eller analogt på papper.
Sida 6 av 7
Hur ska integritetskänsliga personuppgifter sparas?
Integritetskänsliga personuppgifter är exempelvis personnummer, schema, beskrivningar av
barnets förmågor, beskrivningar av deras hemförhållanden eller en anmälan om kränkande
behandling. Integritetskänsliga personuppgifter ska alltid hanteras med
försiktighet och sparas i de system som de är avsedda för. Endast om hanteringen är säker
kan sådan information exporteras ur systemet och sparas på annan plats som
Montessoriförskolan Kotten tillhandahåller.
• Pedagogiska kartläggningar och utredningar sparas på filservern så länge
dokumentet delas enbart med den som har rätt till det, alternativt lokalt på datorn
i ett lösenordskyddat dokument.
• Uppgifter om barnets eller familjens sociala situation sparas på filservern så länge
dokumentet delas enbart med den som har rätt till det.
• Kränkningsanmälningar ska göras och på filservern eller analogt på papper.
• Anmälan om tillbud/olycksfall ska göras och sparas digital eller i pappersform
Hur ska känsliga personuppgifter sparas?
Känsliga personuppgifter är exempelvis uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en
persons sexualliv eller sexuella läggning samt genetiska eller biometriska uppgifter.
Känsliga personuppgifter ska alltid hanteras med extra försiktighet och sparas i avsedda
IT-system. De ska inte lyftas ut ur avsedda IT-system eller sparas på annan plats om inte
hanteringen är säker. För Montessoriförskolan Kotten i Alingsås ekonomisk förening
kommer endast uppgifter om hälsa att samlas in på de barn de berör och inget annat.
• Förskolepersonal kan behöva spara känsliga personuppgifter. Det kan exempelvis
vara en pedagog som behöver skriva egna minnesanteckningar vid en situation för att
alla barn ska få de bästa förutsättningarna utifrån sina behov. Denna typ av
anteckningar ska göras och sparas på filservern eller analogt på papper så länge
dokumentet delas enbart med den som har rätt till det, alternativt lokalt på datorn i
ett lösenordskyddat dokument.
• Uppgifter om allergi och specialkost ska göras och sparas på filservern så länge
dokumentet delas enbart med den som har rätt till det, alternativt lokalt på datorn i
ett lösenordskyddat dokument eller i pappersform.
Sida 7 av 7
4. Dela
Med delning av personuppgifter menas att personuppgifter delas/sprids mellan individer. När
person A delar personuppgifter med person B ska det göras med omsorg och hänsyn till om
det är okänsliga, integritetskänsliga eller känsliga personuppgifter som delas.
Hur ska okänsliga personuppgifter delas?
Okänsliga personuppgifter är harmlösa ur ett integritetsperspektiv och kan delas digitalt på
de olika sätt som Montessoriförskolan Kotten har tillgång till.
Hur ska integritetskänsliga personuppgifter delas?
Integritetskänsliga personuppgifter är exempelvis personnummer, uppgifter om barnets
förändrade kunnande, beskrivningar av barnets förmågor eller beskrivningar av deras
hemförhållanden. Om vi behöver dela integritetskänsliga personuppgifter görs det via e-post
(internt) där sändare och mottagare tar bort mejlet när det inte längre behövs för syftet
Hur ska känsliga personuppgifter delas?
Känsliga personuppgifter är uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter,
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons
sexualliv eller sexuella läggning samt genetiska eller biometriska uppgifter. Om vi behöver
dela känsliga personuppgifter görs det via e-post (internt) där sändare och mottagare tar
bort mejlet när det inte längre behövs för syftet.
5. Arkivera/gallring
När ändamålet med personuppgifterna inte längre är aktuellt ska personuppgifterna
arkiveras eller gallras. Montessoriförskolan Kotten arkiveringsrutin anger hur lång tid olika
typer av personuppgifter ska arkiveras. Huvudregeln är – om inget annat anges i
arkiveringsrutinen – att personuppgifter om barn och vårdnadshavare ska gallras senast 12
månader efter att barnet slutat på förskolan. Om särskilda skäl finns kan uppgifter sparas
längre än 12 månader. Förskolechef måste göra en bedömning av
vilket material som behöver sparas under en längre tid och förskolechefen ansvarar också
för att uppgifter tas bort när de inte längre behövs.
Alla personuppgifter gallras från samtliga platser som de lagras på exempelvis e-post,
filserver, analogt eller i pärmar.
Denna policy är skriven av:
Marika Dickson Förskolechef
Stefan Jansson IT Ansvarig
Montessoriförskolan Kotten i Alingsås ekonomisk förening 24 maj 2018
 
Har du andra frågor eller funderingar kring kön?

Tveka inte att höra av dig till köansvarig på ko@mfkotten.se

Öppet hus på Kotten

Varmt välkomna på Öppet Hus hos oss tisdagen 7 november kl 17:30-18:30.
Alla är välkomna och ingen anmälan krävs. Hoppas vi ses!